Regulativer og ordensreglement

HAVNEREGULATIV

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Ophold på havnen
Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet - underkastet  Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i danske lystbådehavne" samt det lokale ordensreglement. Herudover de bestemmelser, der fremgår af nærværende havneregulativ gældende.

Al færdsel og ophold på havnens og vinterpladsens område sker på eget ansvar. Ethvert medlem skal være havnefoged og den øvrige havneledelse behjælpelig med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom medlemmerne er pligtige til at følge de henstillinger, der gives af disse. Under almindelige forhold er overnatning i havnehuset / mastehuse /klubfaciliteter samt telte eller fartøjer på vinterpladsen ikke tilladt.


2. Færdsel på havneområdet, moler og flydebroer

Kørsel
Kørsel med biler, motorcykler og knallerter på havnens område skal ske med mindst mulig fart og under udvisning af tilbørlig forsigtighed. De opstillede skilte vedrørende max kørselshastighed på 30 km/t., kørselsbegrænsning og - forbud samt parkering skal respekteres. Cykler og knallerter skal henstilles i eller ved de stativer, der findes på pladsen.
Færdsel på flydebroer og fortøjningsmoler med cykler og knallerter er ikke tilladt.

Fri passage
Intet grej eller gods, herunder transportvogne o. lign., må efterlades på broer og moler bortset fra fortøjninger, der dog skal anbringes således, at de ikke er til gene for fodgængere. Alle uvedkommende effekter vil blive fjernet uden ansvar.


Bådtransport
Der skal gives fri passage for kørsel med bådoptagningsudstyr i form af  ”Sublift” samt kranvogne på havneområdet i forbindelse med bådtransport m.v.

Redningsmateriel
Det på havnen opstillede redningsmateriel må kun benyttes i de situationer, hvortil det er beregnet. Efter benyttelse eller ved konstatering af uregelmæssigheder ved materiellet skal indberetning omgående foretages til havnefogeden.

3. Anden aktivitet
Badning og fiskeri
Badning og fiskeri i havnebassinerne er forbudt.

Hunde
Hunde må kun medtages, når de føres i snor, og al urenlighed fra hunde skal omgående fjernes af hundens ejer el. fører.

Jagt
Jagt indenfor havneområdet er forbudt.

II. HAVNEPLADSER

4. Tildeling af pladser
Fortøjning udenfor de anviste pladser er ikke tilladt. Retten til havneplads er personlig og følger ikke fartøjet ved evt. salg.

5. Identifikation
For at der til stadighed kan holdes effektiv kontrol med de i havnen hjemmehørende fartøjer, skal enhver båd uanset størrelse og type være
forsynet med årsmærke. Årsmærkerne, der udleveres efter betaling af den årlige havneleje, skal anbringes synligt.
Fartøjer, der ikke er forsynet med årsmærke, betragtes som gæster eller uvedkommende og vil blive behandlet i overensstemmelse  hermed.

Navn og stander
Foruden ovennævnte identifikation bør ethvert fartøj desuden være forsynet med navn og føre klubs stander.

6. Ændring af ejerforhold og fartøjsdata
Fartøjsejerne har ubetinget pligt til at anmelde enhver ændring i ejerforholdet – herunder salg, udskiftning men også adresseændringer o. lign. (telefon og email-adresser) skriftligt til havnekontoret. Undladelse af dette kan medføre, at eventuel tildelt havneplads inddrages, og ny havneplads først tildeles, når forholdene tillader det. Opdaterede fartøjslister er vigtige for god kommunikation og administration.

Hvis en bådejer udskifter sin båd skal havnefogeden informeres med det samme og bådejeren skal betale differencen i indskud og pladsleje fra den gamle plads til den nye ved større plads. 

Indskud tilbagebetales ikke.

7. Dispositionsret
Ved salg af fartøj vil bådepladsen ikke kunne overdrages som gæsteplads til tredjepart for den resterende del af sæsonen, selv om betaling af den årlige havneleje har fundet sted af den tidligere ejer. Ledige pladser opstået ved salg eller ved manglende betaling at havne-pladsleje overgår til havneledelses disposition.

Fremleje:
Fremleje af havnepladser er som ovenfor beskrevet ikke tilladt.

Midlertidigt ledige pladser:
I de tidsrum, bådejerne ikke selv benytter de tildelte pladser (f.eks. i forbindelse med feriesejlads m.v.), kan havneledelsen disponere frit over de pågældende pladser.

Fartøjsejerne forpligtes til at bruge FRI-GRØN /OPTAGET-RØD skiltet, når de forlader havnen på weekend- og feriesejladser.

Omplacering:
I tilfælde, hvor der ved omplacering kan skaffes bedre plads i havnen, eller hvor andre forhold taler for det, har havneledelsen ret til at foretage omfordeling/ombytning af de tildelte pladser. Indbyrdes bytning at pladser uden havneledelsens tilladelse er forbudt.
Ombytning af havnepladser ved havneledelsens foranstaltning skal følgelig være sagligt begrundet.
Havneledelsen kan til enhver tid foranstalte omplacering / flytning af både pladserne imellem. Flytningen sker ved havnefoged & assistent.
En flytning skal følgelig være begrundet med en nødvendig aktivitet på havnen.

8. Omforandringer
Medlemmerne må ikke foretage nogen form for tilbygning, forandringer eller nagelfaste anbringelser på broer og moler uden godkendelse fra havnefoged/ havnekontoret.
Ønskes en 1 eller 2, eller 3-trins trappe anbragt på flydebro/ pælebro sælger & leverer havneledelsen en valgt model for kostprisen.

9. Forsikring
Alle fartøjsejere er pligtige til at have deres fartøjer ansvarsforsikrede, og kvittering for betalt præmie kan af havneledelsen kræves forevist.

10. El og ferskvand
Elforbrug ved flydebroer/pælebroer afregnes via betalingskort / ”Tallykey” systemet (se takstregulativ).
Al unødig brug af ferskvand på land eller i havnen skal undgås. Spuleslanger skal være forsynet med en lukkeanordning, og  vandforsyningen skal afbrydes under vask.

11. Affald
Det er strengt forbudt at henkaste affald, herunder olie, på landarealer, flydebroer, moler eller i vandet. Alt affald skal anbringes i de opstillede affaldsbeholdere. Uvedkommende effekter vil blive fjernet uden ansvar.

III. FARTØJREGLEMENT

12. Fartøjers udelukkelse
Fartøjer der trods påtale ikke holdes i forsvarlig og yachtmæssig stand dvs. årlig overhaling og fornøden istandsættelse kan udelukkes fra havnen.  Denne afgørelse kan af havneledelsen udføres omgående og medfører bortvisning.

Udelukkede fartøjer
Hvis fartøjer således udelukkes fra havnen er pligtige til at fjerne fartøjet fra havneområde eller landareal indenfor den af havneledelsen fastsatte tidsfrist. I modsat fald vil fartøjet blive fjernet på ejerens regning og risiko. Ejeren af et udelukket fartøj kan ikke få tilbagebetalt erlagte beløb for indskud og pladsleje.

IV. FORTØJNING OG AFFENDRIN

13. Risiko og ansvar
Ethvert ansvar og enhver risiko for skader på eget eller andre fartøjer, havneanlæg og andet materiel på grund at mangelfulde fortøjninger eller skødesløshed fra bådejernes side, påhviler alene bådejerne.

14 Tilsyn
Enhver bådejer har ubetinget pligt, til jævnligt at tilse sit fartøj, når det ligger i havnen, og skal herunder drage omsorg for, at det er lænset, vel fortøjet, og at affendringen er i orden.
Fartøjer, der synker, skal omgående hæves/lænses. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre fortabelse af retten til  havnepladsen.

15. Fortøjning
Det påhviler bådejerne at sørge for anskaffelse og vedligeholdelse af rigeligt dimensionerede fortøjninger anbragt på behørig måde for og agter, således at bådene holdes klar at havnens broer, fortøjningspæle og nabofartøjer.
Derudover skal fartøjerne være forsynet med et tilstrækkeligt antal fendere, mindst 2 stk. på hver side. Såfremt fortøjningsfjedre anvendes, skal disse sikres forsvarligt.

Fortøjningerne skal kunne godkendes at havneledelsen, hvis instrukser angående fortøjning, af fendring o. lign. skal efterkommes. Såfremt et fartøjs fortøjning ikke findes i forsvarlig stand, kan havneledelsen efter mulig påtale foranledige fortøjninger og/eller affendring udskiftet på ejerens regning.

Når et fartøj forlader sin plads i havnen, skal fortøjningerne fastgøres forsvarligt - opbindes på pælene eller under broen - så der ikke ligger løse fortøjningsender i vandet.

16. Bundfortøjninger
Anvendelse at enhver form for egne bundfortøjninger (ankre, betonklodser el. lign.) er forbudt indenfor havneområdet.

V. SØSÆTNING OG OPTAGNING

17. Sublift, Mastekran og Jollekran 

Mastekran
Brug af maste- og jollekran sker på eget ansvar og risiko.
Mastekranens maksimum belastning er 500 kg.

2,0 t Jollekran
Jollekranen må kun løfte både, der er indrettet for løft med centerstrop, og deplacement under 1500 kg.

Sublift
I havnene sydøstre hjørne er etableret en betonrampe, hvor en Sublift kan ilandsætte både. Subliften kører på bådens kaskoforsikring.
Tidspunktet for søsætning eller optagning at fartøjer aftales med havnefoged For at optagning kan foregå hurtigt og planmæssigt, har pladsfolkene krav på forud at få forevist, at vinterstativ på vinterpladsen på Røde Banke er til stede og i orden.
Fartøjer skal således være klargjort til søsætning/optagning til det aftalte tidspunkt.

Lastvognskran
Bådpladslejere kan frit anvende lastvognskraner til optagning/ isætning fra servicekajen ved siden af betonrampen. Kajanlægget ved betonrampen er dimensioneret til max. 10 t og det er et ufravigeligt krav at støtteben fra kranvogne placeres på jernplade uden for den gule markering ca. 1m fra kajhammer. Optagning/søsætning aftales med Havnefogeden. Medlemmer afregner selv for serviceleverancer.

Udefrakommende vognmænd som ankommer med både som ikke er hjemhørende i FFL regi skal betale en af havnefogden fastlagt søsætningsafgift for brug af kajanlæg.

Både over 10 t kan søsættes over ADP kajanlæg eller i Gammel Havn i Fredericia C.

18. Vægtgrænse for sublift
Subliften kan ikke anvendes til fartøjer med egenvægt over 23 tons.
På forlangende skal fartøjsejerne kunne dokumentere, at deres fartøj ikke overstiger denne maksimumvægt. Havnefogeden kan til enhver tid afvise alle typer fartøjer efter generel vurdering af disse. Subliften kan tage / afsætte både i vinterstativer på en bredde mindre end 3,2 m.

19. Afgifter
Afgifter for søsætning og optagning med Subliften fastsættes af havneledelsen og fremgår af havnens takst-regulativ.
Ved fastsættelse at afgifterne er det forudsat, at fartøjsejerne selv sørger for det nødvendige hjælpemandskab til betjening af højtryks spulesystem som er placeret ved rampen. Afvaskning skal ske umiddelbart efter at både kommer op fra rampen og må kun ske på de anviste spulepladser. Afspuling af båden kan ske i Subliften eller i et på vaskepladsen opstillet stativ til formålet.

20. Slæbestedet for joller.
Ophaling og søsætning af mindre fartøjer og joller kan foretages af ejerne ved hjælp af bådevogne og trailere på det etablerede slæbested mod syd.

Fartøjer eller bådevogne/trailere henvises efter brug til parkeringsplads eller jolleplads. Efterlades de på eller ved slæbestedet, vil blive fjernet uden ansvar og på ejerens regning. Disse henvises til de opmærkede parkeringsarealer på havnen.
Brug af slæbestedet kræver passage gennem afspærringsbom, som frigives ved køb af betalingskort (se takstregulativet).
Sejljoller i primært FS Ungdomsafdelingen - kan frit benytte slæbestedet.

VI. SEJLADS l HAVNEN

21. Fortøjning
Fortøjning ved maskekran og servicekaj ,dvs. spunsvægskajerne må kun finde sted i forbindelse med søsætning/optagning, til- og afrigning eller tankning.

Det er forbudt at lade et fartøjs skrue arbejde, hvis det er fortøjet med agterstavnen mod bro eller mole, da skruevandet kan forårsage ødelæggelse af havneanlægget.
l tilfælde af forårsaget skade ved overtrædelse, vil dette medføre fuld erstatningspligt og fortabelse af havneplads.

22. Sejlads
Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart ligesom der skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer og disses fortøjninger.

Maksimumsfart i havnebassin er 3 knob.

VII. SERVICEAREAL NORD OG HAVNEHUSET

23. Mastereoler
Umiddelbart efter afrigning oplægges master forsvarligt i mastereolerne mærket med udleveret plads makat. Salingshorn - Radar - vanter - stag og lign. skal fjernes før oplægning på mastehylderne.

24. Tankanlæg
Bunkring af marinediesel og benzin finder sted ved bunkringsanlægget ved siden af mastekranen.

Tankning over kajanlæg - bunkringskajen eller isætningskajen ved subliftrampen - direkte fra tankbil eller tank-trailer er ikke tilladt.
Aktiviteter af denne art henvises til trafikhavnens kajanlæg. ADP/Trafikhavnen har de nødvendige miljøtilladelser til sådanne aktiviteter.

25. Havnehuset
I havnehuset forefindes havnefogedkontor. Ligeledes forefindes toiletter og andre gæstefaciliteter.
Kørsel med motorkøretøjer på flisebelægningen omkring havnehuset er ikke tilladt.

VIII. VINTER/LANDPLADSEN PÅ RØDE BANKE

26. Vinterplads og landplads
Eneste mulighed for vinterplads og landplads er på arealet ”Røde Banke”. Adgang for Sublift og kranvogne sker via lyskrydset. Adgang med
personvogne sker via porten på Røde Banke.

26.1 Vinterplads
Den af havnefoged anviste vinterplads på Røde Banke skal benyttes. Henstilles fartøjet andetsteds på havnens arealer, vil fartøjet blive flyttet til Røde Banke for ejerens regning og risiko.
For benyttelse af vinterplads opkræves en vinterpladsleje (se takstregulativet).
Under almindelige forhold må der ikke henstå fartøjer på havnens vinterpladsareal i tiden15. maj til 15. september.
Havnefogeden er berettiget til at flytte fartøjer, som forefindes på land i det nævnte tidsrum, for ejerens regning og risiko. Det samme gør sig gældende for tomme vinterstativer og andet opbevaringsmateriel.

Når vinterpladsen benyttes i vintersæsonen skal for og agterfortøjninger fjernes fra pæle og broer.
På vinterpladsen vil der være el til håndværktøj og batteriopladning. El til opvarmningsformål er forbudt.
På vinterpladsen vil der være vand til nedvaskning af trafikfilm før polering. Højtryksspuling på vinterpladsen er forbudt. Overtrædelse vil være et brud på havnens miljøtilladelse og medføre fortabelse af vinterpladsmulighed.

Renholdelse
Det påhviler ubetinget enhver fartøjsejer at holde rent omkring sit fartøj. Alt affald hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes dagligt efter arbejdets ophør.

Stativer
Stativer som anvendes til vinteropbevaring skal være konstrueret med fast bundramme således af båden står i stativet således at dette ikke kan vælte. Til understøtning af motorbåde uden køl må der anvendes bukke (træ eller metal) under 75 cm´s højde.

Havnefogeden kan til enhver tid kassere et stativ som han vurderer ikke er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand ligesom bukke´s soliditet vurderes af havnefogeden.

Brandfare
For at formindske brandfaren må intet brandfarligt materiale opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse fjernes dagligt efter arbejdets ophør.

Bundmaling
Det er udelukkende tilladt at anvende malingstyper, der er godkendt til anvendelse på lystbåde.

Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark ’FLID’ har formuleret kravene og konsekvenserne således:
Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:
1) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.
2) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.
3) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

26.2 Landplads
Efter søsætning om foråret skal stativer efter max en uge flyttes og anbringes på et af havnefogeden anvist sted.
Stativer og vogne som ikke lader sig ” stable ” på den anviste plads, og som i sommerperioden vil optage samme plads som båden i vinterperioden, pålignes en sommerleje (se takstregulativ).
Stativer som ikke benyttes i vinterperioder bedes fjernet fra havnens områder alternativt betales for leje af vinterplads for stativopbevaring.
Materiel som anvendes ved vinteropbevaring skal være afmærket med navn og bronummer.
Ikke mærket grej vil bliver fjernet og destrueret.

Både, som påregnes at skulle på land i en periode, skal placeres på pladsen ”Røde Banke”.
I tilfælde, hvor større reparationsarbejde eller andre særlige forhold berettiger til, at et fartøj skal stå på land ud over normal  oplægningsperiode, kan der træffes aftale med havnefoged.
Større bådrenoveringsarbejder , som foregår over flere sæsoner, kan dog ikke påregne at opnå stadeplads. Placerede både skal altid kunne flyttes til anden placering på pladsen.

April 2018